[English version, please scroll down]

WMOC 2024 & FIN5 -palveluiden erityissehdot

Peruutusehdot / majoituspalvelut

 • Peruutustapauksessa majoituksen hintaa ei palauteta
 • Majoitusoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostilla osoitteeseen info@wmoc.fi
 • Majoituksen yhteydessä tilatut lisäpalvelut voi peruuttaa kuluitta 30.6.2024 saakka
 • Mikäli palvelua ei voida toimittaa sen takia, että minimiosallistujamäärä ei täyty, palautetaan maksu kokonaisuudessaan.

  Peruutusehdot / savusauna, tavallinen sauna & suihkut

  • Peruutustapauksessa maksettua maksua ei palauteta
  • Saunaoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostilla osoitteeseen info@wmoc.fi
  • Saunavarauksen yhteydessä tilatut lisäpalvelut voi peruuttaa kuluitta 30.6.2024 saakka
  • Mikäli palvelua ei voida toimittaa sen takia, että minimiosallistujamäärä ei täyty, palautetaan maksu kokonaisuudessaan.

  Peruutusehdot / wmoc.fi seuratelttapalvelu

  • Peruutustapauksessa maksettua maksua ei palauteta
  • Oikeuden palveluun voi siirtää toiselle henkilölle ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostilla osoitteeseen info@wmoc.fi

  Matkapakettilaki

  • Tarjotut palvelut eivät ole matkapakettilain (Laki matkapalveluyhdistelmistä 901/2017) tarkoittamia matkapaketteja eivätkä yhdistettyjä matkajärjestelyjä. Tämän takia wmoc.fi:n yleiset sopimusehdot eivät sellaisenaan ole voimassa.

  Kilpailun peruuntuminen tai siirtyminen

  • Kilpailun peruuntuessa tai siirtyessä toiseen ajankohtaan 30.6.2024 mennessä, palautetaan maksetut maksut täysimääräisinä vähennettynä käsittelykuluilla 20 €/tilaus.

  Force Majeure ja vapauttamisperusteet

  • wmoc.fi vapautuu sekä velvoitteistaan tarjota palveluita että kaikista korvausvelvollisuuksista peruutuksen johdosta, jos palveluiden tarjoamatta jättäminen johtuu vapauttamisperusteista. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopimuspuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimuspuolista riippumaton, tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, luonnonmullistus, vakava epidemia, yleisen liikenteen, tietoliikenteen, energiajakelun tai vedenjakelun keskeytys, käyttövoiman rajoitukset, työselkkaus, tulipalo, vesivahingo tai kolmannelta osapuolelta hankittujen palveluiden viallisuus tai viivästyminen tai taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy sekä alihankkijan toimituksissa olevat virheet taikka viivästykset.

  WMOC 2024 & FIN5 -services, cancellation rules

  Cancellation rules, accommodation services

  • In case of cancellation, the accommodation price is non-refundable
  • The right of accommodation can be transferred to another person by informing in advance by email to info@wmoc.fi
  • Additional services ordered in connection with accommodation can be canceled free of charge until June 30, 2024
  • If the service cannot be implemented because the minimum number of participants is not met, the payment will be returned in full

  Cancellation rules / smoke sauna, regular sauna & showers

  • In case of cancellation, the price is non-refundable
  • Sauna rights can be transferred to another person by informing in advance by email to info@wmoc.fi
  • Additional services ordered in connection with the sauna reservation can be canceled free of charge until June 30, 2024
  • If the service cannot be implemented because the minimum number of participants is not met, the payment will be returned in full

  Cancellation rules / club tent service

  • In case of cancellation, the price is non-refundable
  • Club tent rights can be transferred to another person by informing in advance by email to info@wmoc.fi

  Travel Package Act

  • The services offered are not travel packages or combined travel arrangements within the meaning of the Travel Package Act (Act on Travel Package Combinations 901/2017). Because of this, the general terms and conditions of wmoc.fi are not valid as such.

  Cancellation or postponement of the competition

  • If the competition is canceled or moved to another date by June 30, 2024, the paid fees will be returned in full, minus processing costs of 20€/order.

  Force Majeure and exemption grounds

  • wmoc.fi is released both from its obligations to provide services and from all compensation obligations due to cancellation, if the non-providing of services is due to grounds for release. A force majeure is considered to be an unusual and affecting event that occurred after the conclusion of the contract, which the contracting party has no reason to take into account when concluding the contract and which is independent of the contracting party, or the effect of which cannot reasonably be avoided or overcome. Such an event can be e.g. war, rebellion, currency restrictions, legal regulations and official regulations, natural disaster, serious epidemic, interruption of public transport, telecommunications, energy distribution or water distribution, restrictions on operating power, labor dispute, fire, water damage or malfunction or delay of services acquired from a third party, or other a similar and unusual cause independent of the contracting party, as well as errors or delays in the subcontractor’s deliveries